null

Operating Instructions (Czech)

Pokyny k použití zařízení pro dezinfekci a provonění místností X-Mist

room

Před použitím si přečtěte návod k použití

 1. Připravte místnost tak, že umyjete a odstraníte zdroje pachů, např. zbytky jídla nebo znečištěné látky.

 2. Z ošetřovaného prostoru odveďte všechna zvířata a osoby a zavřete okna.

 3. Před použitím dobře protřepte.

 4. Plechovku položte doprostřed místnosti na čistý hadřík nebo malý ručník Který absorbuje nadbytečný postřik.

 5. Zatlačte na tlačítko výpustného ventilu směrem dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí. Plechovka začně následně uvolňovat svůj obsah.

 6. Opusťte místnost a zavřete dveře. Vraťte se po jedné hodině.

 7. Použité plechovky vyhoďte do koše na tříděný odpad.

Jedna plechovkao objemu 250 ml je určena pro místnost o rozměrech 5 x 5 m.

PRO EFEKTIVNÍ OŠETŘENÍ VĚTŠÍCH MÍSTNOSTÍ JE NUTNÉ POUŽÍT VÍCE NÁPLNÍ

Upozornění: Po uzamčení tlačítka výstupného ventilu nelze zastavit vypouštění obsahu spreje, dokud se plechovka nevyprázdní.

Riziko

 • Extrémně hořlavý sprej v natlakované nádobě: Při zahřátí může prasknout.

 • Může vyvolat alergickou kožní reakci.

 • Způsobuje silné podráždění očí.

 • Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 • Uchovávejte mimo dosah dětí.

 • Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji vznícení.

 • Kouření zakázáno.

 • Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

 • Nepropichujte a nespalujte, a to ani po použití.

 • Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

 • Chraňte před slunečním zářením.

 • Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.

 • Obsah: propan-2-ol, ethanol, methanol

Operating Instructions

jPokyny k použití zařízení pro dezinfekci a provonění vozidel X-Mist

room

Pokyny pro dezinfekci klimatizace / odstranění pachů

 1. Zavřete všechna okna a nastartujte motor.

 2. Zapněte klimatizaci a nastavte ji na režim recyklace a nejnižší výkon ventilátoru Před použitím dobře protřepejte po dobu 30 sekund.

 3. Plechovku se sprejem postavte do vzpřímené polohy v zadní části prostoru pro nohy a ujistěte se, že nejsou přítomny žádné překážky. Zatlačte na tlačítko výpustného ventilu směrem dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí. Plechovka začně následně uvolňovat svůj obsah.

 4. Opusťte vozidlo a zavřete dveře

 5. Po vyprázdnění spreje nechte klimatizaci běžet dalších 15 minut.

 6. Otevřete dveře vozu, vypněte motor a před nastoupením do vozu počkejte, až se zbytky spreje zcela vypaří. Pokud uvidíte kapalné zbytky spreje, otřete je čistým hadříkem.

 7. Použité plechovky vyhoďte do koše na tříděný odpad.

Caution: Once the outlet valve button is locked, the distribution of the contents of the spray can cannot be stopped until the can is empty.

Riziko

 • Extrémně hořlavý sprej v natlakované nádobě: Při zahřátí může prasknout.

 • Může vyvolat alergickou kožní reakci.

 • Způsobuje silné podráždění očí.

 • Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 • Uchovávejte mimo dosah dětí.

 • Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji vznícení.

 • Kouření zakázáno.

 • Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

 • Nepropichujte a nespalujte, a to ani po použití.

 • Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

 • Chraňte před slunečním zářením.

 • Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.

 • Obsah: propan-2-ol, ethanol, methanol

Proč zvolit X-Mist?

X-Mist je vysoce účinný a výkonný širokospektrální zabiják bakterií, který ničí a eliminuje nepříjemné pachy a bakterie, jež se mohou vyskytovat ve vaší domácnosti/místnostech.

Jeho aktivní složky mají prokázanou účinnost proti následujícím bakteriím, které se mohou vyskytovat v ošetřovaném prostoru: E-Coli, Salmonella, Legionella, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Typhosa, Staphylococcus aereus a Streptococcus pyogenes.

Vysoce účinná virucidní látka, která ničí všechny lipofilní viry (např. herpes, vakcínie a chřipka) a mnoho hydrofilních virů (např. adeno-, entero-, rhino- a rotaviry).

X-Mist může zůstat aktivní až 7 dní po použití.

„Hubí všechny virové obaly včetně všech koronavirů“

X-Mist je plně testován na biocidní účinnost podle BS EN 1276, BS EN 1650 a BS EN 14476.

Safety Data Sheet