null

Operating Instructions (Swedish)

Instruktioner för hur du använder X-Mist-desinfektionsmedel och deodorant

room

Läs bruksanvisningen före användning

 1. Förbered rummet genom att rengöra och avlägsna allt som kan orsaka lukt, såsom matrester eller smutsiga ämnen.

 2. Se till att inga husdjur och människor finns i området som ska behandlas och stäng alla fönster.

 3. Skaka burken ordentligt innan användning.

 4. Välj en central plats i rummet på golvet för burken. Ställ den på en ren trasa eller en liten handduk, för att absorbera eventuellt överskott.

 5. Tryck ner frigöringsventilen hårt tills den klickar på plats. Burken släpper sedan automatiskt ut sitt innehåll.

 6. Lämna rummet och stäng dörren. Återvänd efter en timme.

 7. Placera använda burkar i återvinningen.

Varje burk på 250 ml räcker för ett rum på 5 x 5 m.

STÖRRE RUM KRÄVAR YTTERLIGARE DOSER FÖR EFFEKTIV BEHANDLING

Varning: När utloppsventilens knapp är låst kan fördelningen av sprayens innehåll inte stoppas förrän burken är tom.

Risk

 • Extremely flammable spray can pressure vessel: Can burst when heated.

 • Extremt brandfarlig tryckbehållare: kan explodera vid uppvärmning.

 • Kan orsaka en allergisk hudreaktion.

 • Orsakar allvarlig ögonirritation.

 • Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

 • Förvaras oåtkomligt för barn.

 • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.

 • Rökning förbjuden.

 • Får inte sprayas över öppen låga eller andra antändningskällor.

 • Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

 • Ta av förorenade kläder och tvätta dem innan du använder dem på nytt.

 • Ska skyddas mot direkt solljus.

 • Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F.

 • Innehåll: propan-2-ol, etanol, metanol

Operating Instructions

Instruktioner för användning av X-Mist-desinfektionsmedel och deodorant

room

Instruktioner för att desinficera/avlägsna lukter från luftkonditioneringssystem

 1. Stäng alla fönster och starta motorn.

 2. Starta luftkonditionering, ställ enheten på återvinningsläget och lägsta fläktinställning.

 3. Skaka väl i 30 sekunder före användning.

 4. Placera sprayburken i upprätt läge i det bakre fotutrymmet och se till att det inte finns några hinder.

 5. Tryck ner frigöringsventilen hårt tills den klickar på plats. Burken släpper sedan ut sitt innehåll automatiskt.

 6. Gå ut ur fordonet och stäng dörrarna.

 7. När sprayburken har tömts ska du låta luftkonditioneringen vara i gång i ytterligare 15 minuter.

 8. Öppna bildörrarna, stäng av motorn och låt ångorna försvinna helt innan du kliver in i fordonet. Om det finns rester torkar du av dem med en ren trasa.

 9. Placera använda burkar i återvinningen.

Varning: När utloppsventilens knapp är låst kan fördelningen av sprayens innehåll inte stoppas förrän burken är tom.

Risk

 • Extremely flammable spray can pressure vessel: Can burst when heated.

 • Extremt brandfarlig tryckbehållare: kan explodera vid uppvärmning.

 • Kan orsaka en allergisk hudreaktion.

 • Orsakar allvarlig ögonirritation.

 • Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

 • Förvaras oåtkomligt för barn.

 • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.

 • Rökning förbjuden.

 • Får inte sprayas över öppen låga eller andra antändningskällor.

 • Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

 • Ta av förorenade kläder och tvätta dem innan du använder dem på nytt.

 • Ska skyddas mot direkt solljus.

 • Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F.

 • Innehåll: propan-2-ol, etanol, metanol

Varför ska du välja X-Mist?

X-Mist är ett mycket effektivt och kraftfullt bakteriedödande medel som dödar och eliminerar ett brett spektrum av dåliga lukter och bakterier som kan förekomma i dina rum/utrymmen.

'' Dödar alla höljebärande virus inklusive alla coronavirus ''

Dess aktiva ingredienser har en beprövad effekt mot E-Coli, Salmonella, Legionella, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Typhosa, Staphylococcus aereus och Streptococcus pyogenes som kan finnas i det utrymme du behandlar.

Ett mycket effektivt virusdödande medel som inaktiverar alla lipofila virus (t.ex. herpes-, vaccinia- och influensavirus) och många hydrofila virus (t.ex. adeno-, entero-, rhino- och rotavirus).

X Mist förblir aktiv i 7 dagar efter användning.

X-Mist är fullständigt testat för biocideffektivitet enligt BS EN 1276, BS EN 1650 och BS EN 14476.

Safety Data Sheet